Regulamin

Regulamin głosowania w plebiscycie
Best Hotel Award 2015

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia głosowania w plebiscycie Best Hotel Award 2015 (zwanego dalej BHA).
 2. Organizatorem głosowania jest firma Global Hotels & Travels z siedzibą w Krakowie 30-718 przy ul. Myśliwska 74/30, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta z dnia 03.10.2005 r. nr 6122/2005, NIP: 679-264-81-15, REGON: 120112737, zwana dalej Organizatorem.
 3. Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania, wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 4. Głosowanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Oficjalna strona internetowa plebiscytu Best Hotel Award 2015 i głosowania: www.besthotelaward.pl
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Głosowania na stronie internetowej www.besthotelaward.pl.

§2. Cel oraz zasady głosowania

 1. Celem głosowania jest oddanie głosu za pomocą telefonu komórkowego lub formularza znajdującego się na stronie www.besthotelaward.pl na najlepsze hotele (jak i inne obiekty noclegowe) nominowane w 45 kategoriach do nagrody Best Hotel Award 2015.
 2. Głosowanie trwa od 2 lutego 2015 roku od godziny 16:00 do dnia 30 listopada 2015 roku do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania plebiscytu.
 3. Wszystkie kategorie jak i nominowane hotele, na które można oddawać swoje głosy, wyszczególnione są na stronie www.besthotelaward.pl. Głosować można w dowolnej liczbie kategorii.
 4. Przez głosowanie rozumiane jest oddanie głosu na wybrany hotel (obiekt noclegowy) w danej kategorii za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej plebiscytu (forma bezpłatna) lub za pomocą telefonu komórkowego, poprzez wysłanie zgłoszenia w formie wiadomości SMS o specjalnej treści (forma płatna).
 5. Do głosowania za pomocą formularzy znajdujących się na stronie www.besthotelaward.pl uprawnione są jedynie osoby, które dokonały w latach 2014 – 2015 przynajmniej jednej rezerwacji hotelowej za pośrednictwem stron należących do Organizatora (www.rezerwuje.pl i www.rezerwuje.com) i która to rezerwacja odbędzie się najpóźniej w dniu zakończenia głosowania (czyli data wyjazdu z obiektu zawiera się w przedziale od 01.01.2014 do 10.11.2015 r.). Jedna rezerwacja uprawnia do oddania głosu we wszystkich kategoriach nagrody Best Hotel Award 2015.
 6. Osoby, które nie spełniają powyższego warunku, a chcą wziąć udział w głosowaniu muszą skorzystać z głosowania za pośrednictwem telefonu komórkowego wysyłając płatny SMS.
 7. Głosując na dany hotel za pomocą telefonu komórkowego, w treści SMS-a wpisujemy specjalny kod, który składa się z prefiksu (TC.BHA.), kodu danej kategorii i numeru przyporządkowanego do każdego nominowanego w niej hotelu.
 8. Jedna osoba może oddać jeden głos (przesłać jeden SMS) w danej kategorii.
 9. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do oddania głosu tylko w jednej kategorii, w celu zagłosowania w pozostałych kategoriach należy wysłać kolejne SMS-y.
 10. SMS-y należy przesyłać na numer: 72068.
 11. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,00 PLN netto + 23% VAT. Koszt całkowity jednego SMS-a to 2,46 PLN.
 12. SMS-y dostarczone po upływie terminu głosowania nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
 13. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 16. Uczestnik Głosowania nie może jednocześnie skorzystać z głosowania za pośrednictwem formularza jak i SMS w danej kategorii.
 17. Po zakończeniu głosowania wszystkie oddane głosy zostaną poddane weryfikacji. Głosy oddane na formularzach przez osoby, których rezerwacje nie doszły do skutku nie będą liczone oraz nie wezmą one udziału w losowaniu. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału, próby wpływania na wyniki plebiscytu, w szczególności poprzez próbę złamania zabezpieczeń systemu SMS lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań sprzecznych z ideą i celem plebiscytu, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą być nie informowane o takich decyzjach.
 18. Głosy oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną odrzucone i nie będą miały wpływu na wyniki plebiscytu.

§3. Nagrody dla Uczestników Głosowania

 1. Każdy Uczestnik Głosowania otrzyma bon rabatowy rezerwuje.pl o wartości 20 zł (1 bon, niezależnie od ilości oddanych głosów w różnych kategoriach) do wykorzystania przy rezerwacji hoteli w Polsce lub na świecie. Szczegóły dotyczące wykorzystania bonów rabatowych dostępne są na stronie: http://www.rezerwuje.pl/bonyrabatowe (bony będą wysyłane raz dziennie)
 2. Uczestnik Głosowania, który spełnia punkt 5. § 2. aby być branym pod uwagę w procesie przyznawania nagród (zwanym dalej Konkursem) musi wypełnić poprawnie formularz głosowania znajdujący się na stronie www.besthotelaward.pl. Wypełnienie formularza głosowania jest jednoznaczne z zarejestrowaniem głosu Uczestnika pod konkretnym kolejnym numerem.
 3. Osoby oddające głos za pomocą SMS, jeśli chcą otrzymać bon rabatowy rezerwuje.pl i wziąć udział w Konkursie z nagrodami muszą wypełnić na stronie www.besthotelaward.pl odpowiedni formularz, uzupełniając kod przesłany przez Organizatora zwrotnym SMS-em, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, z którego wysłano głos. Wzięcie udziału w Konkursie z nagrodami dla osób korzystających z głosowania za pośrednictwem SMS jest dobrowolne.
 4. Nagrody trafią do Uczestników Głosowania, który oddali co dwutysięczny z kolei głos (czyli wygrywa głos numer 2000, 4000, 6000 itd.). Aby zwiększyć swoje szanse w Konkursie należy zagłosować w większej niż jedna liczbie kategorii.
 5. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników Głosowania są:
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 2000: pamięć przenośna USB 8 GB
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 4000: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 200 PLN
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 6000: Voucher weekendowy dla 2 osób w 3-gwiazdkowym hotelu na terenie Polski
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 8000: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 400 PLN
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 10000: pamięć przenośna USB 8 GB
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 12000: Voucher weekendowy dla 2 osób w 3-gwiazdkowym hotelu na terenie Polski
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 14000: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 100 PLN
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 16000: Voucher weekendowy dla 2 osób w 3-gwiazdkowym hotelu na terenie Polski
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 18000: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 200 PLN
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 20000: Voucher weekendowy dla 2 osób w 4-gwiazdkowym hotelu na terenie Polski
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 22000: pamięć przenośna USB 8 GB
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 24000: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 500 PLN
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 26000: Voucher weekendowy dla 2 osób w 5-gwiazdkowym hotelu na terenie Polski
  • dla Uczestnika, który oddał głos nr 28000: pamięć przenośna USB 8 GB

  W przypadku przekroczenia liczby 29999 głosów zostaną przyznane kolejne nagrody.

  Dodatkowo, tylko wśród osób, które oddadzą swoje głosy we wszystkich kategoriach Best Hotel Award 2015 (co setny z kolei taki Uczestnik) zostaną przyznane następujące nagrody:

  • dla Uczestnika, nr 100: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 200 PLN
  • dla Uczestnika, nr 200: pamięć przenośna USB 8 GB
  • dla Uczestnika, nr 300: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 400 PLN
  • dla Uczestnika, nr 400: Voucher weekendowy dla 2 osób w 4-gwiazdkowym hotelu na terenie Polski
  • dla Uczestnika, nr 500: pakiet bonów rabatowych rezerwuje.pl o wartości 500 PLN
 6. Jeden Voucher weekendowy to nocleg dla 2 osób w pokoju 2-os. z łazienką i śniadaniem, w weekend (tj. od piątku do niedzieli, 2 noce) do wykorzystania przez nagrodzoną osobę do 30.06.2016 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pobytu z Organizatorem.
 7. Fundatorem nagród jest Organizator.
 8. Przyznanie nagród, po wcześniejszej weryfikacji oddanych głosów (odrzuceniu np. nieprawidłowych zgłoszeń) odbędzie się 15 grudnia 2015 roku.
 9. Opublikowanie imienia i nazwiska zwycięzców nastąpi na stronie internetowej www.besthotelaward.pl w ciągu trzech dni roboczych od powyższej daty.
 10. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu lub/i telefonicznie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzoną osobą, rezygnacji przez nią z nagrody, nagroda przepada.
 11. Nagrodzony Uczestnik Głosowania nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 12. Nagrodzony Uczestnik Głosowania może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 13. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską pod wskazany adres w Polsce.

§4. Ogłoszenie wyników głosowania

 1. W głosowaniu w każdej kategorii wygrywa hotel (lub inny nominowany obiekt noclegowy), który uzyskał największą liczbę głosów.
 2. Spośród wszystkich nominowanych polskich hoteli, obiektom które otrzymają najwięcej głosów zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody główne (w zależności od kategoryzacji): Best Hotel Award 2015 – Polska 1-3* i Best Hotel Award 2015 – Polska 4-5*.
 3. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden obiekt, decyzję o wygranej podejmie Organizator.
 4. Hotel, który uzyska największą liczbę głosów w danej kategorii, zostanie wyróżniony nagrodą Best Hotel Award 2015 w danej kategorii. Nagrodami w głosowaniu dla hoteli, które zajmą pierwsze miejsca, są statuetki Best Hotel Award 2015, dyplomy oraz pakiety reklamowe. Obiekty, które zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymają dyplomy oraz pakiety reklamowe.
 5. Ogłoszenie wyników Best Hotel Award 2015 odbędzie się na stronie www.besthotelaward.pl dnia 4 grudnia 2015 r.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Wypełniając formularz głosowania na stronie www.besthotelaward.pl Uczestnik Głosowania wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Organizatora. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z plebiscytem Best Hotel Award 2015 oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi Głosowania przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 2. Biorąc udział w Głosowaniu i Konkursie z nagrodami Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie w przypadku przyznania im nagród ich imienia i nazwiska na stronie www.besthotelaward.pl
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest jego Organizator.
 4. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Głosowania i przyznawania nagród z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Głosowania w ciągu 7 dni od daty zakończenia Głosowania. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Global Hotels & Travels, ul. Myśliwska 74/30, 30-718 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu www.besthotelaward.pl zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, oraz jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Głosowania niewłaściwych danych uniemożliwiających z nim kontakt.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską nagród.
 9. Niniejsze Głosowanie i Konkurs z nagrodami nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady głosowania w plebiscycie Best Hotel Award 2015 oraz przyznawania nagród.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Głosowania. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony www.besthotelaward.pl.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator.